Arkeos

ARKEOLOJİ MÜZELERİNİ SEVENLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

BÖLÜM 1 

DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ
MADDE 1- Derneğin Adı :
“Arkeoloji Müzelerini Sevenler Derneği” dir.
Merkezi Eminönü’ dür.
DERNEĞİN AMACI VE İLİŞKİN ÇALIŞMA KONU VE BİÇİMLERİ
MADDE 2- Derneğin Amacı:
Arkeoloji Müzelerin binalarını korumak, bahçeleri tanzim, tertip ve bakımını sağlamak, yeni seksiyonlar açılmasına yardım etmek; İstanbul ve çevresindeki eserlerin araştırılası, korunmasında ve onarılmasında yardımcı olmak, müze yönetiminin yapacağı arkeolojik kazı ve araştırmalara maddi katkıda bulunmak, sergiler vb. etkinlikler tertip etmek; Arkeoloji Müzelerindeki zenginlikleri tanıtmak, müze yönetimine destek olmak, gerektirdiğinde dernek üyelerini ve müze çalışanlarına sosyal, bilimsel ve kültürel hususlarda maddi yardım yapmak, iç ve dış turizm gelişmesinde katkıda bulunmak.
Dernek siyasetle uğraşmaz.
MADDE 3- Dernek amacın gerçekleştirme için:
a- İstanbul Arkeoloji Müzelerinin genel rehberini ve her koleksiyonun ayrı ayrı rehberini, koleksiyonlarının kataloglarını yapar; kartpostal, slâyt, reprodüksiyon ve prospektüsler bastırıp bunları satar ve dağıtır.
b- Müzelik eserlerin kopyalarını ve müze ile ilgili hatıra eşyası yapar.
c- Müzecilik ve turizmle ilgili konferans, seminer, sergi, kongre ve sempozyum vb. faaliyetler düzenler.
d- Radyo, televizyon, basın ve diğer imkanlardan yararlanarak müzelerini tanıtır.
e- Arkeoloji Müzelerine satın alma veya bağış suretiyle müzelik eser ve gerekli araç ve gereçleri sağlar, gerektiğinde geçici iş ilişkisine dayalı olarak personel yardımı yapar.
f- Arkeoloji Müzelerinin yeni düzenlenecek seksiyonlarını destekler.
g- Arkeoloji Müzeleri personelinin bilgi ve görgülerini artırmak için gerekli yardımı yapar
h- Arkeoloji Müzelerine gelen turistlere rehberlik edebilecek elemanlar yetiştirir.
i- İç ve dış turizmi geliştirmek amacı ile turistik geziler düzenler.
j- Dernek yararına yayın, çay, balo, defile, eğlence, temsil, konser, konferans ve yarışma gibi faaliyetlerde bulunur.
k- Aynı amaçla çalışan kurumlarla işbirliği yapar.

Bölüm 2

DERNEGİN KURUCULARI

MADDE 4- Kurucuların ad ve soyadları, meslek veya sanatları aşağıda gösterilmiştir.
BERAT AKERMAN - Osmanlı Bankası Krediler Müdürü
BAHADIR ALKIM - İstanbul Üniversitesi Ed. Fak. Önasya Kültürleri Prof.
NAHİT ALPAR - Squibb İlaç Fabrikası Genel Müdür
REHA ARICAN - Heykeltraş
İBRAHİM ARTUK - Nümizmat
HALET ÇAMBEL - İstanbul Üniversitesi Ed. Fak. Prehistorya Prof.
MUAZZEZ İLMİYE ÇIĞ - Çivi Yazıları Uzmanı
SELMA DEVRES - Ev Kadını
SELİM DİRVANA - Sigortacı
NECATİ DOLUNAY - Arkeolog
RÜSTEM DUYURAN - Arkeolog
NEJAT ECZACIBAŞI - Kimyager, İlaç Fab. Sahibi
KEMAL ERHAN - Bateş Genel Müdürü
ARİF ERZEN - İstanbul Üniversitesi Ed. Fak. Eskiçağ Tarihi Prof.
NEZİH FIRATLI - Arkeolog
ÇELİK GÜLERSOY - Avukat, Turing Otomobil Kurumu Genel Müdürü
HİKMET GÜRÇAY - Arkeolog
JALE İNAN - İstanbul Üniversitesi Ed. Fak. Arkeoloji Prof.
ABDİ İPEKÇİ - Gazeteci
HÜSEYİN KOCABAŞ - Tüccar
ARİF MÜFİD MANSEL - İstanbul Üniversitesi Ed. Fak. Arkeoloji Prof.
NEKRİMAN OLCAY - Nümizmat
MEHMET ÖNDER - Müsteşar
VEFA POYRAZ - İstanbul Valisi
LÜTFİ TUĞRUL - Epigrafist
AHMET RAMAZANOĞLU - Mobil Dış Münasebetleri Müdürü
EDİBE UZUNOĞLU - Arkeolog

BÖLÜM 3

DERNEĞE ÜYE OLMA, ÜYELİTEN ÇIKMA VE ÇIKARILMANIN ŞART VE ŞEKİLLERİ
ÜYELİK
MADDE 5- Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip ve 18 yaşını bitirmiş, Arkeoloji Müzelerini seven ve derneğin prensiplerini benimseyip amaçlarının gerçekleşmesini isteyen herkes, 5253 numaralı Dernekler Kanunu’nun 3. maddesinde belirtilen, sürekli veya süreksiz hak sınırlaması kapsamında kalmamak koşulunda derneğe üye olabilir.

MADDE 6-Derneğin iki türlü üyesi vardır;
A- Asıl Üye 
B- Fahri Üye 

A- Asıl Üyeler
Dernekler kanunu hükümlerine uygun evsafı haiz olup, derneğe girmek isteyen ve yılda belirli bir aidat vermeyi yükümlenen her vatandaş derneğe üye olabilir.
B-Fahri Üyeler
Derneğe maddi ve manevi katkıda bulunanlara dernek yönetim kurulunun teklifi ile genel kurul tarafından “Fahri Üye” unvanı verilir. Fahri üyeler aidat verebilirler fakat oy hakları yoktur. 

MADDE 7-Beşinci maddede zikredilen evsaf ve şartları haiz olan herkes derneğe girmek istediği zaman açık adresini ve ödeyeceği yıllık aidatını bildiren yazılı bir dilekçe ile dernek başkanlığına müracaat eder. Bu dilekçe 30 gün içinde yönetim kurulu toplantısında okunur ve kabul veya isteğin reddi karara bağlanır .Sonuç ayrıca yazı ile müracaatçıya bildirilir. Dernek üyeliğine yönetim kurulunun kararıyla kabul edildiği taktirde ve defterine yazıldıktan sonra kayıt numarasını taşıyan bir üye kartı ile beraber kendisine bir mektup gönderilerek derneğe kayıt olduğu bildirilir.

ÜYELİKTEN ÇIKMA VE ÇIKARILMA
MADDE 8- Hiç kimse dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye istifa etme haklarına sahiptir ancak; üst üste 3 yıllık aidatını ödemeyen dernek tüzüğüne aykırı hareketlerinden dolayı disiplin kurulunca üyelikten çıkartılan üyelerin üyelikleri sona erer. Yukarıda belirtilen durumlardan birinin tespiti halinde üyelik kaydı dernek yönetim kurulunca silinir. Dernek tüzüğüne aykırı hareketlerinden dolayı üyelikten çıkarılanların genel kurula itirazları saklıdır. 

BÖLÜM 4
DERNEK ORGANLARI
MADDE 9-Dernek organları şunlardır: 
1- Genel Kurul
2- Yönetim Kurulu 
3- Denetim Kurulu 
4- Disiplin Kurulu
Yönetim Kurulu dernek amaçlarının daha iyi bir surette gerçekleşmesi için gerektiğine uzmanlık komisyonları kurabilir.

BÖLÜM 5

DERNEK GENEL KURULUNUN KURULUŞ ŞEKLİ VE TOPLAMA ZAMANI
MADDE 10- Genel kurul aidatını ödemiş ve hakkında engelleyici bir karar bulunmayan asıl üyelerden teşekkül eder.

TOPLANMA ZAMANI
MADDE 11- Genel Kurulu 3 yılda bir Nisan ayında olağan toplantısını yapar. Yönetim veya denetleme kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine olağan üstü de toplanır. Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır. denetleme kurulunun veya dernek üyelerini beşte birinin yazılı isteği üzerine yönetim kurulu, genel kurulu bir ay içinde toplantıya çağırmazsa, denetleme kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerinden birinin müracaatı üzerine mahalli Sulh Hakimi duruşma yaparak, dernek üyeleri arasından üç kişilik heyeti genel kurulu çağırmakla görevlendirilir.

ÇAĞRI USULÜ
MADDE 12- Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılacak üyeler, en az on beş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi mahalli bir gazetede ilan edilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanmaması sebebiyle toplantı yapılmazsa, ikinci toplantının hangi gün yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı günü ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman bir haftadan az olmaz. Toplantının yapılacağı gün, saat ve yer ile toplantıdan gündemi, toplantı gününden en az on beş gün önce mahallin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir ve bu yazı toplantıya katılacak üyeleri gösteren liste de eklenir. Toplantı başka bir sebeple geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, toplantı ilanının yapıldığı gazeteye ikinci bir ilan verilerek üyelere duyurulur. İkinci toplantının, geri bırakma tarihinden itibaren en geç iki ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fırkada belirtilen esaslara göre mahallin en büyük mülki amirliğine duyurulur. Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.


TOPLANTI YERİ
MADDE 13- Genel kurul toplantıları dernek merkezinin bulunduğu yerden başka bir yerde yapılamaz.

TOPLANTI YETER SAYISI
MADDE 14- Genel Kurul, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının katılmasıyla toplanır. İlk toplantıda yeter sayısı sağlanmazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı, dernek yönetim ve denetleme kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz.

TOPLANTININ YAPILIŞ USULÜ
MADDE 15- Dernek genel kurul toplantıları, ilanda belirtilen ve mahallin en büyük mülki amirliğine bildirilen gün, saat ve yerde yapılır. Genel kurula katılacak üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerlerine girerler. Tüzüğün 14.maddesinde belirtilen tam sayı sağlanmışsa, durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Hükümet komiserinin toplantıya gelmemiş olması, toplantının ertelenmesini gerektirmez. Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek için bir başkan ve yeterli kadar başkan vekili ile takip seçilir. Toplantının yönetimi genel kurul başkanına aittir. Katipler toplantı tutanağını düzenler ve başkanla birlikte imzalarlar. Toplantı sonunda, bütün tutanak ve belgeler yönetim kuruluna verilir.

BÖLÜM 6
GENEL KURULUN GÖREVLERİ VE KARAR ALMA USUL VE ŞEKİLLERİ

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ
MADDE17- Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır;
1-Dernek organlarının seçilmesi,
2-Dernek tüzüğünün değiştirilmesi
3-Yönetim ve denetleme kurulları raporlarının görüşülmesi, yönetim kurulunun ibra edilmesi ,
4-Yönetim kurulunca hazırlanan yıllık bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
5-Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
6-Derneğin federasyona katılması veya ayrılması, 
7-Derneğin uluslar arası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması, 
8-Derneğin feshedilmesi,
9-Mevzuatta ve dernek tüzüğünde genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi.

OY KULLANMA VE KARAR ALMA USUL VE ŞEKİLLERİ
MADDE 18-Oylar gizli veya açık olarak belirlenir. Gizli oylar yönetim kurulu tarafından mühürlenmiş kâğıtların veya pusulaların üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra mühürlenmiş veya içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminde sonra açık dökümü yapılarak belirlenen aylardır. Açık oylamada ise Genel Kurul Başkanının belirleyeceği yöntem uygulanır. Tüzükte başkaca bir çoğunluk gösterilmemişse, geçerli oyların yarıdan bir fazlasına veya yeterli sayıya erişen aday veya öneri, kazanmış veya kararlaştırılmış olur.

BÖLÜM 7
YÖNETİM VE DENETLEME KURULLARININ GÖREV YETKİLERİ, NE SURETLE SEÇİLECEĞİ ASIL VE YEDEK ÜYE SAYILARI

YÖNETİM KURULU TEŞKİLİ VE GÖREVLERİ
MADDE 19- Yönetim kurulu, beş asıl ve beş yedek üyeden az olmamak üzere genel kurulca (3 yıl için) gizli oyla seçilir. Asıl üyeliklerde boşalma olduğu taktirde yedek üyelerin göreve çağrılması zorunludur. Çağrıların üyeler dönemi tamamlar.
Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

1-Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,
2-Dernek şubelerinin açılması ve şube kurucularına yetki verilmesi hususunda genel kurul karar alacaktır,
3-Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,
4-Türk vatandaşı olmayanları dernek üyeliğine kabulü halinde bunları on gün içinde mahallin en büyük mülki amirliğine bildirmek,
5-Dernek tüzüğünün ve mevzuatın kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkileri kullanmak,

MADDE 20- Yönetim kurulu kendi arasından bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir genel sekreter bir muhasip ve bir veznedar seçer. Yönetim kurulu toplantılarını başkan idare eder. Kendisi kurul toplantılarına katılmadığı hallerde başkan yardımcısı, başkanlık görevini yerine getirir. Yönetim kurulu başkanı aynı zamanda derneğin de başkanıdır. Yönetim kurulu başka karar vermedikçe en az 4 üye ile toplanabilir ve en az 3 üyenin uygun oyu ile karar verir.
MADDE 21- Yönetim kurulu başkanı, dernek işlemlerini yürütür, bütçenin ita amirliğini yapar.
MADDE 22- Yönetim kurulu en az ayda bir defa toplanır.

YÖNETİM KURULUNUN YEDEK ÜYELERLE TAMAMLANAMAMASI
MADDE 23- Yönetim kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle yedeklerin de getirilmesinden sonra, üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse genel kurul, mevcut yönetim kurulu üyeleri veya denetleme kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrının yapılmaması halinde, dernek üyelerinden birinin başvurması üzerine Mahallin Sulh Hukuk Hakimi duruşması yaparak, dernek üyeleri arasından seçeceği üç kişiyi, bir ay içinde genel kurulu toplamakla görevlendirir.

DENETLEME KURULU TEŞKİLİ VE GÖREVLERİ
MADDE 24- Denetleme kurulu, üç asıl üç yedek üyeden az olmamak üzere genel kurulca 3 yıl için seçilir. Bu kurul denetleme görevini dernek tüzüğüne tespit edilen esas ve usullere göre ve 6 ayı geçmeyen aralıklarla yapar ve denetleme sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığına genel kurula sunar.


ORGANLARA SEÇİLENLERİN MÜLKİ AMİRLİĞE BİLDİRİLMESİ
MADDE 25- Genel kurulca yapılan seçimi izleyen yedi gün içinde, yönetim kurulu başkanı tarafından; yönetim ve denetleme kurulları ile derneğin diğer organlarına seçilen asıl ve yedek üyelerin ad ve soyadları, baba adları, doğum yeri ve tarihleri, meslekleri ve ikametgahları dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirir.

BÖLÜM 8
DERNEĞİN ŞUBESİ 
MADDE 26-Derneğin şubesi yoktur.

BÖLÜM 9
DİSİPLİN KURULU 
MADDE 27- Disiplin kurulu, genel kurul tarafından gizli oyla üç sene için seçilen üç asıl ve üç yedek üyeden teşekkül eder. Derneğe olan taahhütlerini yerine getirmeyen, dernek iç ve dışındaki faaliyetleri derneğin amaçları ile bağdaşmayan, dernek içindeki işbirliği ruhunu bozan veya bozmaya çalışan, kendisinin ve dernek üyelerinin şeref ve haysiyetlerine aykırı faaliyette bulunan, dernek çalışmalarını ticari gayelerde kullanmak isteyen üyeler, yönetim kurulu müracaatı üzerine disiplin kurulu kararı ile dernekten geçici veya kesin olarak çıkartılırlar. 

BÖLÜM 10
YILLIK AİDAT MİKTARLARI
MADDE 28- Dernek üyelerinin ödeyeceği yıllık aidat miktarı Genel Kurul tarafından belirlenir. Yıllık aidat miktarı 60 TL. dir.
MADDE 29-Derneğin gelir kaynakları şunlardır:
1-Üye aidatı 
2-Dernekçe yapılan yayınlar, tertiplenen piyango, balo, eğlence, temsil, konser, gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,
3-Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler, 
4-Bağışlar ve yardımlar,
5-Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlardan ibarettir.

YARDIM KABUL EDİLEBİLECEKLER 
MADDE 30-Dernek, siyasi partilerden, işçi ve işçi sendikalarından ve meslek kuruluşlarından herhangi bir suretle maddi yardım kabul edebilir. 
MADDE 31- Dernek aşağıdaki yazılı defterleri tutar.
Dernek işletme hesabına göre defter tutar. Anca yıllık brüt gelirleri 64 bin YTL .yi aşması durumunda, aşağıdaki koşulların gerçekleşmesini takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutar. Yukarıda belirtilen had her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak Vergi Usul Kanunu uyarınca Maliye Bakanlığınca belirtilen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanır. Bir hesap dönemi brüt gelirleri, birinci fıkrada belirtilen hadden % 20 yi aşan oranda fazla olursa, veya arka arkaya iki hesap dönemi brüt gelirleri, birinci fıkrada yazılı hadde nazaran % 20 ye kadar bir fazlalık gösterirse, işletme hesabı esasında bilanço geçilir. İşletme hesabı esasına göre defter tutan dernek belirtilen hadlerde bağlı kalmaksızın bilanço esasına göre defter tutabilir. Bilanço esasına geçen dernek yukarıda belirtilen hadlerin altına düşülse dahi bir daha işletme hesabı esasına dönemez.

İşletme Hesabına Tabii Olan Derneğin Tutacağı Defterler 
1-Üye Kayıt Defteri
2-Karar Defteri 
3-İşletme Hesabı Defteri
4-Envanter Defteri
5-Alındı Belgesi Kayıt Defteri

Bilanço Esasına Tabi Olan Derneğin Tutacağı Defterler 
1-Üye kayıt Defteri
2-Karar Defteri 
3-Yevmiye Defteri
4-Büyük Defter (KEBİR) Hesabın açılımı
5-Alındı Belgesi Kayıt Defteri
6-Envanter Defteri (Noterden tasdikli olası zorunludur)
Bu defterlere ilave olarak dernek hizmetlerini takip için evrak kayıt ve demirbaş eşya defteri tutabilir.

GELİR VE GİDERLERDE USUL
MADDE 32- Dernek gelirleri, alındı belgesi ile toplanır ve giderler harcama belgesi ile yapılır. Bu belgelerin saklama süresi, özel kanunlarda gösterilen daha uzun süreye ilişkin hükümler saklı olmak üzere beş yıldır. Dernek gelirlerinin alınmasında kullanılacak alındı belgesi ile Maliye Bakanlığınca bastırılır. Maliye Bakanlığı yazılı istemden itibaren 30 gün içinde alındı belgesini sağlayamazsa dernek özel olarak bastıracağı alındı belgelerini mahallin en büyük Mülki Amirliğine onaylatarak bağış ve aidat kabul edilebilir. Maliye Bakanlığınca resmi alındı belgesi sağlandıktan sonra özel alındı belgeleri kullanılamaz. Bağış ve aidat toplayacak kişi veya kişileri, dernek yönetim kurulu bir kararla belirtir ve bu karar o yerin en büyük mülki amirliğince tescil ettirilir. Dernek adına gazete, dergi, ve öteki basılı eserler vererek, bunlar karşılığında para veya başkaca yardım toplamak yasaktır. 
MADDE 33- Dernek paraları mili bir bankada saklanır. Bankadan çekilecek paralar ancak başkan ve muhasibin müşterek imzası ile alınır ve o şekilde tediye edilir.

BÖLÜM 11
DERNEĞİN İÇ DENETİMİ ŞEKİLLERİ
MADDE 34- Derneğin iç denetimi, dernekler kanunu ve dernek tüzüğüne göre denetleme kurulu tarafından gerçekleştirilir. Ancak dernek tüzüğüne , “dernek tüzüğüne göre” hükmü getirilerek belirtilmiş olmakla birlikte, yeterli açıklık bulunmayan durumlarda bu eksikliği tamamlamak, üyelerle dernek organları ve görevlilerine tüm dernek faaliyetleri ile işlemlerinde yol gösteren
ve yardımcı olmak amacıyla tek veya ayrı ayrı birim metinler hazırlanıp, genel kurul onayından geçirilmek suretiyle yürürlüğe konulacak yönetmelikler çıkarılabilir.

BÖLÜM 12
TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ
MADDE 35-Dernek tüzüğü, olağan veya olağan üstü toplantı gündemine konulmak, yeterli bir süre önce değişiklik önerileri yazılı olarak üyelere bildirilmek koşulu ile değiştirilebilir. Görüşmelerde başlaması için, genel kurul toplantısının yapılabileceğine ilişkin çoğunluk uygulanır. Tüzük değişikliği için karar, çoğunluğunu toplantıya katılan üyelerinin üçte ikisinin oyudur. 

BÖLÜM 13
FESİH HALİNDE MAL VARLIĞININ TASFİYE ŞEKLİ
MADDE 36- Dernek genel kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel kurulun derneğin feshine karar verebilmesi için tüzüğe göre genel kurula katılma hakkına sahip bulunan dernek üyelerinin en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması şarttır. İlk toplantıda bu çoğunluğun sağlanmaması halinde üyeler, 12. maddesine göre inci toplantıya çağrılır. İkinci toplantıya katılan üye sayısı ne olursa olsun fesih konusu görüşülebilir. Feshe ilişkin kararın toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte ikisi çoğunluğu ile verilmesi zorunludur. Derneğin feshi, yönetim kurulu tarafından beş gün içinde mahallin en büyük mülki amirine yazı ile bildirilir. Fesih kararı ile birlikte, derneğin mal varlığı Arkeoloji Müzelerine bırakılır. Tavsiye ve intikal mahallin en büyük mülki amirliğine emirleri doğrultusunda yapılır. 

BÖLÜM 14
TÜRK KANUNU MEDESİNİN UYGULANMASI
MADDE 37- Dernek tüzüğünde hükmü bulunmayan durumlarda dernekler kanununun, bu konuda bulunmayan hallerde ise Türk Kanunu Medenisinin hükümleri uygulanır.